دراستانداری گلستان چندساله از نرم افزارهای مالی، اداری ومنابع انسانی آی‌کَن…
    مسئول نرم افزار شرکت وابسته به سازمان انرژی اتمی
    مصاحبه با مدیر فناوری اطلاعات چای دبش
    چرا رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات محیط زیست آذربایجان غربی آی کن را حائ…